รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก


o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565


รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา 2566


รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565
ข้อมูล”Update” 28 สิงหาคม 2566