Recent Posts

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ ผอ.ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สำนักงา…

Continue Reading ขอแสดงความยินดี กับ ผอ.ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2565

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2565
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมชุมนุมเพาะเลี้ยงแหนแดง ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย คุณครูบุญชู นกแก้ว

กิจกรรมชุมนุมเพาะเลี้ยงแหนแดง …

Continue Reading กิจกรรมชุมนุมเพาะเลี้ยงแหนแดง ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย คุณครูบุญชู นกแก้ว
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณครูนลินี กาศแสวง ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการ

วันที่ 20 กันยายน 2565 ว่าที่ร…

Continue Reading ผอ.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณครูนลินี กาศแสวง ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตร “บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ”

วันที่ 20 กันยายน 2565 ว่าที่ร…

Continue Reading มอบเกียรติบัตร “บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตร โครงการการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองสองแคว รุ่นที่ 3

วันที่ 20 กันยายน 2565 ว่าที่ร…

Continue Reading มอบเกียรติบัตร โครงการการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองสองแคว รุ่นที่ 3
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active…

Continue Reading การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองสองแคว รุ่นที่ 3

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading โครงการการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองสองแคว รุ่นที่ 3
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายพีระ เขียวสอาด

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นา…

Continue Reading การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายพีระ เขียวสอาด