ผลงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเข้าจังหวะ (เต้นบาสโลบ) ชุด เที่ยวเนินมะปราง
นายพิสันต์ สายโรจน์ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมแสดงเพิ่มเติม
นายนายพิสันต์ สายโรจน์ Best Practice PE. 2018 ชุดที่ 1
นายพิสันต์ สายโรจน์ Best Practice PE. 2018 ชุดที่ 2
นายพิสันต์ สายโรจน์ Best Practice PE. 2018 ชุดที่ 3