O9 : Social Network

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน : http://wppschool.ac.th/main/

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ FB :

Facebook : https://web.facebook.com/profile.php?id=100007363097660

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย LINE :