O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 089-9598195

email : jiraches@tunu.ac.th

นายธนวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ : 081-0430805
email : tanavat25199@gmail.com

นางสาวบุญชู นกแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
089-2128295
email : boonchu2709@gmail.com

นายสุเทพ ฤทธิ์สอน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
087-1957903
email : Sutheprit@gmail.com

นางสาวสมใจ จันทรงกรด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
086-8675658
email: Waewwaijansongkrod@gmail.com

นายพิสันต์   สายโรจน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
084-7779723
email : pisansairote1@gmail.com

นายณรงค์   นครพุ่ม
ครูชำนาญการ
081-2834556
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
email : Chaos_sc22@hotmail.com​

โครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน