หมวดหมู่: เผยแพร่ผลงาน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานวิจัย “ผลการใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone ) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒”

เผยแพร่ผลงาน ชื่องานวิจัย ผลกา…

Continue Reading เผยแพร่ผลงานวิจัย “ผลการใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone ) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒”