WPP School

หน้าแรก

กิจกรรมของสถานศึกษา

ร่วมกันปลูกอนุรักษ์ข้าวท้องถิ่น
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังโพรพิทยาคม ร่วมกันปลูกอนุรักษ์ข้าวท้องถิ่น กว่า 350 สายพันธุ์ ซึ่งมี ครูรัชนี บุญเรือง ครูวิทยาศาสตร์ ผู้มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนาข้าว และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นร่วมระหว่างวิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น หิน ดิน แร่ โลก พลังงานทดแทน แสง ลักษะทางพันธุกรรมพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืช สารเคมี ระบบนิเวศ อีกทั้งเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิถีการปฏิบัติ ไปสู่การพึ่งตนเองตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนจะได้ตระหนักเห็นความสำคัญของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ที่บางพันธุ์สูญหาย บางพันธุ์ใกล้จะสูญพันธุ์ โดยการเก็บข้อมูลลักษณะข้าวแต่ละสายพันธุ์ เห็นความหลากหลาย และลักษณะเด่นของสายพันธุ์ข้าวที่ปลูก และเชิญชวนครูทุกท่านบูรณาการการเรียนรู้จากข้าวสู่สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา ฯลฯ เพื่อให้นักเรียน สรุปประมวลและวิเคราะห์ตนเอง การพัฒนาตนเอง เสนอองค์ความรู้สู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
ร่วมกันปลูกอนุรักษ์ข้าวท้องถิ่น
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังโพรพิทยาคม ร่วมกันปลูกอนุรักษ์ข้าวท้องถิ่น กว่า 350 สายพันธุ์ ซึ่งมี ครูรัชนี บุญเรือง ครูวิทยาศาสตร์ ผู้มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนาข้าว และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นร่วมระหว่างวิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น หิน ดิน แร่ โลก พลังงานทดแทน แสง ลักษะทางพันธุกรรมพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืช สารเคมี ระบบนิเวศ อีกทั้งเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิถีการปฏิบัติ ไปสู่การพึ่งตนเองตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนจะได้ตระหนักเห็นความสำคัญของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ที่บางพันธุ์สูญหาย บางพันธุ์ใกล้จะสูญพันธุ์ โดยการเก็บข้อมูลลักษณะข้าวแต่ละสายพันธุ์ เห็นความหลากหลาย และลักษณะเด่นของสายพันธุ์ข้าวที่ปลูก และเชิญชวนครูทุกท่านบูรณาการการเรียนรู้จากข้าวสู่สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา ฯลฯ เพื่อให้นักเรียน สรุปประมวลและวิเคราะห์ตนเอง การพัฒนาตนเอง เสนอองค์ความรู้สู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทั่วไป

  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

   ผู้บริหารสถานศึกษา


   นางหัทยา  นุกอง
   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   ฝ่ายงานในสถานศึกษา