O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม


แบบหนังสิอร้องเรียน


แผนผังขั้นการร้องเรียน