O3 : อำนาจหน้าที่


อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามขอบข่ายฯ

คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบ ITA

คู่มือบทบาทคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง