อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา          
จิตอาสา วาจาไพเราะ เสนาะเสียงโปงลาง 
อกลักษณ์ของสถานศึกษา
สิ่งแวดล้อมดี มีทักษะสื่อสาร พัฒนาวิชาชีพ