O8 : Q&A ถาม – ตอบ

กรุณาระบุคำถาม อธิบายคำถาม ให้ละเอียด เพื่อความชัดเจนในการให้คำตอบจากเรา

คำแนะนำ
ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
2. สามารถสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางบริการหน้าเว็บไซต์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39