O11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกับติดตามการดําเนินงานประจําปี
ในรอบ 6 เดือน โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565