พันธกิจ (Missions)

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร
2.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ความรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาสู่วิถีใหม่
5. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ