ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวบุญชู นกแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
นางภัทรานิตย์ ศรีสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
งานวัดผล
นางสาวรัชนี บุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวเบญมาศ สิงห์คำ
ครูชำนาญการ
งานหลักสูตร
นายนพดล วรรณารุณ
ครูชำนาญการ
งานสารสนเทศ
นางสาวจันทิรา รื่นราตรี
ครู
งานทะเบียน
นายณรงค์ นครพุ่ม
ครู
งานประกันคุณภาพการศึกษา