ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุเทพ ฤทธิ์สอน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายนพดล วรรณารุณ
ครูชำนาญการ
งานโสตทัศนูปกรณ์
นายประกรรษวัติ ธีรวุฒิ
ครู
งานปกครองนักเรียน/
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายณรงค์ ณครพุ่ม
ครู
งานกิจกรรมลูกเสือ,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีน
นางสาวพิมล ไตรรักษ์
ครูชำนาญการ
งานอนามัยโรงเรียน
นายพิสันต์ สายโรจน์
ครู
งานโรงเรียนปลอดบุหรี่
นายนเรศ บานแย้ม
ครู
งานอาคารสถานที่
นางภัทรหทัย ทองอยู่
พนักงานราชการ
งานประชาสัมพันธ์
นายธันว์ อุดมผล
พนักงานราชการ
งานอาคารสถานที่