ฝ่ายบริหารงานบุคคล


ชิราพร   สุขเจริญ
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารงานบุคคล
 อมรรัตน์   โพธิขาว
ครู
งานบริหารบุคคล

ภัทรหทัย    ทองอยู่
พนักงานราชการ
งานคณะกรรมการสถานศึกษา
จริตา   โตขำ
อัตราจ้าง
ธุรการโรงเรียน