ที่ตั้งสถานศึกษา แผนที่สถานศึกษา

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากตัวอำเภอเนินมะปรางประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากเขตอำเภอเมือง ประมาณ 87 กิโลเมตร

สภาพการคมนาคม

                    ใช้ทางบก มีทางหลวง สายพิษณุโลก – นครสวรรค์ ถึงแยกตลาดอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร มุ่งไปทางทิศตะวันออกตามถนน รพช.วังทรายพูน ผ่านบ้านเนินหัวโล้ ตำบลหนองยาง จังหวัดพิจิตร เข้าสู่เขตอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก ตำบลไทรย้อย ถึงตำบลวังโพรง การเดินทางไม่สะดวกนักเพราะรถรับส่งประจำทางมีน้อย การเดินทางส่วนใหญ่จึงใช้ ยานพาหนะส่วนตัว รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

สภาพทางภูมิศาสตร์

          ทิศเหนือ         ติดต่อกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติผาท่าพล อำเภอเนินมะปรางประชาชนเข้าทำเกษตรกรรม

          ทิศใต้             ติดต่อกับพื้นที่เกษตรกรรมชุมชนหนองดู่,วังขวัญ  และพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่

          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขาเขียว อ่างเก็บน้ำ และเทือกเขาเพชรบูรณ์ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับชุมชนไทรย้อย เนินหัวโล้ อำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร

          สภาพเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่ข้าวโพด และสวนมะม่วง รายได้ขึ้นอยู่กับราคาผลผลิตทางการเกษตร บางปีรายได้ดี บางปีขาดทุน ทำให้รายได้ไม่แน่นอน