ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์อักษรย่อ วพพ

สีประจำโรงเรียน ปรัชญา คำขวัญ และอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน       ฟ้า – ชมพู

สีฟ้า     หมายถึง          สีแห่งความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจกัน

สีชมพู   หมายถึง         สีแห่งความสุขความสำเร็จ

ปรัชญา คติธรรม          “สุขา สง.ฆส.. สามค.คี”(ความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข)

คำขวัญ                     เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาชีพ

อัตลักษณ์                 จิตอาสา วาจาไพเราะ เสนาะเสียงโปงลาง

เอกลักษณ์                สิ่งแวดล้อมดี มีทักษะสื่อสาร พัฒนาวิชาชีพ