ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสมใจ จันทรงกรด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์
นางสาวรัชนี บุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแผนงานและงบประมาณ
นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์
ครู
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวเพชรรุ้ง ธนูสา
ครู
งานการเงิน
นางสาวนิตยา นาคอินทร์
ครู
งานพัสดุ
นางสาวนินี กาศแสวง
ครู
งานพัสดุ
นางสาวนฤมล มะลิเทิน
ครู
งานแผนและงบประมาณ