คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ตามคำสั่ง สพม.39

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

1นายรักเร่   สายอรุณประธานกรรมการสถานศึกษา
2นายณรงค์  ภาคนอกผู้แทนผู้ปกครอง
3นายสุเทพ  ฤทธิ์สอนผู้แทนครู
4นางประทุม อัมพฤกษ์ผู้แทนองค์กรชุมชน
5นางกุสุมา  ชูศรีโฉมผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6นายสมจักร  คลังตองผู้แทนศิษย์เก่า
7พระครูวิมลขันติสารผู้แทนองค์กรศาสนา
8พระครูประจักษ์สารธรรมผู้แทนองค์กรศาสนา
9นายวินัย  บุญยิ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10นายแสวง  เฉลิมชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11นายเด่น  ชาวบัวน้อยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12นายจันทร์  พันธ์เลิศกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13นายบล  สร้อยทองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14นายสุทัศน์  เวลาสิงห์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์   จันทร์สุภาเสนกรรมการและเลขานุการ