O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรียน

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รวมสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ไฟล์ที่ 1
รวมสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ไฟล์ที่ 2

ตัวอย่างไฟล์จาก link สารประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์โรงเรียน : http://wppschool.ac.th/main/

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ FB :

Facebook : https://web.facebook.com/profile.php?id=100007363097660

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย LINE :