O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1.การติดตามตรวจสอบหน่วยตรวจสอบภายใน


2.การนิเทศติดตามจาก สพม.39


3.การสำรวจความต้องการครูตามวิชาเอก


4.คำสั่งการบริหารงานบุคคล


5.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากร