O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายงานสรุปงานโครงการคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

รายงานสรุปงานโครงการคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/ 2564
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/ 2564
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/ 2564
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/ 2565
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/ 2565
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/ 2565
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/ 2565
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/ 2565
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/ 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

รายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครั้งที่ 5/2564
รายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565
รายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครั้งที่ 2/2565

ภาพข่าวการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

บันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือ
“โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข “
ระหว่างวัดหนองดู่สามัคคีธรรม ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโพรง ชุมชนหมู่ 3 ชุมชนหมู่ 9
โรงเรียนบ้านหนองดู่ และโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม