การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม จัดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้  เป็นการอำนวยความสะดวกของครูผู้เข้ารับการอบรม ได้จัดทำลิ้งค์นี้ไว้ให้เพื่อเก็บทรัพยากรณ์ที่จำเป็นไว้ใช้ระหว่างการอบรม และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้ามาทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา

วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้
2. เพือศึกษาและสร้างเว็บไซต์โดยใช้ Google Sites
3. เพื่อศึกษาอบรมการใช้งาน Google Classroom”

วิทยากรอบรม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง USO-NET)

1. นางสาวคุนัญญา วินาลัย
2. นางสาวสมใจ จันทรงกรด
3. นายนเรศ บานแย้ม
4. นางสาวนิตยา นาคอินทร์

ห้องประชุมกาสะลองโรงเรียน

1. นางภัทรหทัย ทองอยู่
2. นายนพดล วรรณารุณ
3. นางสาวชิราพร สุขเจริญ

ให้ผู้เข้าอบรม
สแกนคิวอาร์โค๊ด
เข้ากลุ่มห้อง LINE อบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Google Site 
และ Google classroom วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมกาสะลองโรงเรียน

ลำดับชื่อ – สกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้
1นายสุเทพ ฤทธิ์สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2นางสาวอัจฉรา​ มงคลทองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3นางสาวปวีณ์นุช มีษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4นางสาวอมรรัตน์ โพธิขาวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5นางสาวนฤมล มะลิเทินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
6นางสาวเบญจมาศ สิงห์คำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7นายครรชิต ชัยชมภูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
8นางสาวพิมลพรรณ ไตรรักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
9นางสาวจริตา โตขำธุรการ
10นายธันว์ อุดมผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
11นางสาวศศิธร ทาระธรรมแนะแนว

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
Google Site และ Google classroom
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
(ห้อง USO-NET)

ลำดับชื่อ – สกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้
1นางสาวขวัญธารา พุ่มพฤกษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2นางสาวภัทรานิตย์ ศรีสอาดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3นายประกรรษวัต​ ธีรวุฒิกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4นางสาวจันทิรา รื่นราตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5นางสาวบุญชู​ นกแก้วกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6นางเพชรรุ้ง ธนูสากลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ
7นายกิติธัช สีหะวงศ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8นางสาวนลินี กาศแสวงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9นายณรงค์​ นครพุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10นายพิสันต์ สายโรจน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ลงทะเบียนอบรม Google Sites + Google Classroom

สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมตามกำหนดวันที่อบรม หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สแกนคิวอาร์โค๊ดอบรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้องเขียว)

แกน QR CODE
ลงทะเบียนอบรม วันที่ 29 มิถุนายน 2563
แสกน QR CODE
ลงทะเบียนอบรม วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมตามกำหนดวันที่อบรม หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แสกนคิวอาร์โค๊ดอบรม ห้องประชุมกาสะลอง

แสกน QR CODE
ลงทะเบียนอบรม วันที่ 29 มิถุนายน 2563
แสกน QR CODE
ลงทะเบียนอบรม วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กําหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการ

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 – 2
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วันที่/เวลา รายละเอียดหมายเหตุ
29 มิถุนายน 2563
8.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 น. – 09.00 น.พิธีเปิดการอบรม
เรียนรู้การใช้งาน Google Site
แบบทดสอบก่อนอบรม
09.00 น. – 12.00 น.การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites
Google Site การสร้างหน้าเว็บไซต์ออนไลน์
– รู้จัก Google Sites (คู่มือ Google site)
– การเข้าใช้งาน google site 
– การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์
– การวางโครงสร้างและรายละเอียดของ site  
– การเปลี่ยนชื่อไซต์
– การเพิ่มโลโก้ให้ไซต์
13.00 น. – 14.30 น.Google Drive ไดร์ฟเก็บข้อมูลออนไลน์
– การแทรกไฟล์จาก Google Drive
– Google Form การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์
+ ใบงาน Worksheet 1 form
+ ใบงาน Worksheet 2 form
+ สร้างข้อสอบออนไลน์แบบ
ตรวจอัตโนมัติ คลิก YOUTUBE
– Google docs การสร้างเอกสาร
+ ใบงาน Worksheet 1 docs
– Google Sheet การทำงานแบบตาราง
+ การแชร์ไฟล์ Google Sheet แบบให้ผู้อื่นสามารถเข้าแก้ไขได้ (แชร์ข้อมูลและอัพเดทอัตโนมัติ)
– การสร้าง QR-Code web site สร้าง QR CODE
14.30 น. – 16.00 น.การแทรกวัตถุและสื่อต่างๆลงไปในไซต์
– การแทรกข้อความ
– การแทรกรูปภาพ
– การเคลื่อนย้ายรูปภาพ
– การแทรกลิงก์แบบฝัง
– การแทรกรูปภาพโดยการอัปโหลด
– การแทรกเส้นแบ่งหน้ากระดาษ
– แทรกวีดีโอ
– สร้างฟอร์ม upload ให้นักเรียนส่งงาน online
คลิก YOUTUBE
– การแทรกแผนที่
– การแทรกเอกสาร
– การเพิ่มหน้าเพจเว็บไซต์
– การดูตัวอย่างหน้าเว็บไซต์
– การสร้างสไลด์โชว์ ด้วย Google Slide
– การแทรกภาพกิจกรรม ด้วย Facebook
– การเผยแพร่เว็บไซต์
+ เผยแพร่เว็บไซต์โดย QR-Code
+ web site สร้าง QR CODE
+ เผยแพร่ผ่าน link กรอกใน Google sheet
| + web ย่อ link ย่อลิ้งให้สั้นลงก่อนแชร์
แบบทดสอบหลังอบรม
30 มิถุนายน 2563เรียนรู้การใช้งาน Google Classroom คลิก
+ แบบทดสอบก่อนอบร
09.00 น. – 12.00 น.– การเริ่มต้นใช้งาน Google Classroom
– จัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom
ในบทบาทผู้เรียน
– การเข้าร่วมชั้นเรียนด้วย รหัสของชั้นเรียน (Class Code)
– การเข้าดูเนื้อหาของชั้นเรียน และ ดูงานที่ต้องทํา
– การสร้าง Assignment (ชิ้นงาน/ภาระงาน) ให้ผู้สอนตรวจ
13.00 น. – 16.00 น.จัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom
ในบทบาทผู้สอน
– การสร้าง Classroom
– การใส่เนื้อหาวิชาที่สอน
– การทําแบบสํารวจ Google Form
– การสร้าง Assignment ด้วย Google Docs
– การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form
– วิธีตรวจ Assignment (ชิ้นงาน/ภาระงาน)
และการให้คะแนน
– วิธีตรวจข้ออสอบปรนัยด้วย Flubaroo
– วิธีการสร้าง VDO การสอน/นําเสนอผลงาน ไว้บน
Youtube
แบบทดสอบหลังอบรม

ไฟล์ประกอบการอบรม (ข้อมูล)

  1. ภาพครู (ชุดสูท)
  2. ไฟล์ทำ Header Google ฟอร์ม .ppt
  3. web site ตัดภาพพื้นหลัง
  4. โลโก้โรงเรียน
  5. web site สร้าง QR CODE

ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม

1. คู่มือการใช้งาน Google Drive เปิดดูเอกสาร
2. คู่มือการใช้งาน Google Doc เปิดดูเอกสาร
3. คู่มือการใช้งาน Google Form เปิดดูเอกสาร
4. คู่มือการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites เปิดดูเอกสาร , เปิดดูเอกสาร
5. คูมือการใช้งาน google classroom เปิดเอกสาร

ไฟล์นำเสนอประกอบการอบรม

1. นำเสนอการใช้งาน Google Drive เปิดดูเอกสาร
2. นำเสนอการใช้งาน Google Doc เปิดดูเอกสาร
3. นำเสนอการใช้งาน Google From เปิดดูเอกสาร
4. นำเสนอการใช้งาน Google Sites เปิดดูเอกสาร

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียม

1.แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ 1 หน่วยการเรียนรู้ (ให้สามารถ copy ได้)
2.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โน๊ตบุ๊คส่วนตัว หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอม)

ภาระงานของผู้เข้ารับการอบรม การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites

1. จัดทำเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้ 1 หน่วยการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้   
1.1 เนื้อหาที่จะนำเสนอให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
1.2 สื่อการเรียนรู้ เช่น Youtube หรือ เว็บไซต์อื่นๆ (แทรกไปในเว็บไซต์)
1.2 แบบฝึกหัด หรือ ใบงาน หรือ ใบกิจกรรม ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
1.3 แบบทดสอบแบบก่อนเรียน – หลังเรียน
2. กรอกแบบฟอร์ม “การส่งงาน” โดยการแชร์ link (ส่งผ่าน Google ฟอร์ม โดยแนบ link เว็บไซต์ และ QR Code ของเว็บไซต์ของตนเองมาด้วย)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekF8tFXf1flYpve7AsZlOgqblKLGVITM1AOzwZ9NezjPIXkg/viewform

ภาระงานของผู้เข้ารับการอบรม google classroom การสร้างห้องเรียน

แบบฝึกปฏิบัติ (ครูผู้สอนสร้างชั้นเรียนและมอบหมายงาน)
1. สร้างชั้นเรียนใหม่
2.ประกาศต้อนรับนักเรียน (ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
3. วางใบความรู้ในชั้นเรียน (ตัวอย่างใบความรู้คลิกที่นี่)
4. วางใบงานมอบภาระงานให้นักเรียน (ตัวอย่างใบงานคลิกที่นี่)
แบบฝึกปฏิบัติ (มุมมองนักเรียน)
1. เข้าเว็บ classroom.google.com หรือเรียกผ่านแอบ classroom
2. ขอเข้าร่วมชั้นเรียน (ด้วยรหัสชั้นเรียนของเพื่อนที่นั่งด้านข้าง)
3. ทำใบงานที่ครูได้วางไว้ และส่ง
แบบฝึกปฏิบัติ (ครูผู้สอนตรวจงานและให้คะแนน)
1. เข้าสู่ชั้นเรียนที่สร้างไว้
2. คลิกจำนวนนักเรียนที่ทำงานส่งแล้ว
3. กำหนดคะแนนเต็ม และตรวจงานให้คะแนน
4. ดาวน์โหลดคะแนนเป็นไฟล์ excel