การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


o แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
o มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566


ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของโรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครั้งที่ 3/2566


การประชุมแก้ไขปรับปรุงระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน โดยภาคี 4 ฝ่าย


การ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


รายงานสรุปงานโครงการคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน


รายงานสรุปงานโครงการคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน


รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ประจำปี 2566รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา-ครั้งที-1/2566

รายงานการประชุม-ครังที่-2-2566รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา-ครั้งที่-4-2566


ข้อมูล”Update” 26 สิงหาคม 2566