โครงสร้างหน่วยงาน


o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน
o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับ
ภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก ่ ด้ำนบริหำรวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566