แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้
กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด
หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว


19


ข้อมูล”Update” 23 สิงหาคม 2566