เป้าหมาย (Goals)

1. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร
2.โรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ความรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ครูและบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาสู่วิถีใหม่
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ