ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่


o เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
o มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/
ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
o เป็นการประกาศสำหรับปีพ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566มาตราการประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม


ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ข้อมูล”Update” 23 สิงหาคม 2566