O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูลผลงานและรางวัลสถานศึกษา ข้าราชการครูบุคลากร และนักเรียน


แบบสรุปจำนวนชั่วโมง ผู้บริหําร ครูและบุคลากรทํางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามความจำเป็น และ การพัฒนําผ่านระบบ Digital Technology ปี 2562 (ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563)

รางวัลการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย


การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มหกรรมกีฬาไทย
“วันมวยไทย” น้อมรำลึกพระเจ้าเสือ ปี 2563

การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563รางวัลการแข่งขันมวยไทย

https://drive.google.com/drive/folders/17EyUIl9DyFIdN-y2pN90WvQAxyll5iTZ?usp=sharing