รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน


o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/
กิจกรรม
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2566


รายงานการกับติดตามการดําเนินงานประจําปี
ในรอบ 6 เดือน โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม


ilovepdf_merged-2


ข้อมูล”Update” 22 สิงหาคม 2566