ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( E- GP ) ประจำปีงบประมาณ 2566

o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้อง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

20

ข้อมูล”Update” 23 สิงหาคม 2566