คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย


กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์


บริหารงบประมาณ_merged

กลุ่มบริหารทั่วไป


บริหารทั่วไป-1_merged


กลุ่มบริหารวิชาการ


วิชาการ_merged


กลุ่มบริหารงานบุคคล


บุคคล_merged-2

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


กิจการนักเรียน