ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น โดย นายผล มูลไทย กำนันตำบลวังโพรง ในสมัยนั้น (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) เป็นผู้ริเริ่มและประสานงาน รวมทั้งบริจาคที่ดินจำนวน 42 ไร่ เริ่มติดต่อขอจัดตั้งโรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ต่อมาปี พ.ศ. 2519 ได้เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 8 เมตร 6 ห้องเรียน ระยะเวลานั้นยังมีปัญหาเรื่องที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และได้ติดต่อขอใช้ที่ดินกับกรมป่าไม้จนเป็นผลสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2522 โดยได้รับความช่วยเหลือจาก นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดพิษณุโลก  จึงได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  ในปีการศึกษา 2523 เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 80 คน หนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ เลขที่ 23/6955 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2523 และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มจากนายบุญส่ง ฟักปัญญา จำนวน 10 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ จำนวน 52 ไร่

ปีการศึกษา2523 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 80 คน

ปีการศึกษา2524 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 92 คน รวมเป็น 4 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 172 คน

ปีการศึกษา2525 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 85 คน รวมเป็น 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 231 คน

ปีการศึกษา2526 –

ปีการศึกษา2527 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 129 คน รวมเป็น 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 266 คน

ปีการศึกษา2528 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 109 คน รวมเป็น 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 287 คน

ปีการศึกษา2529 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 104 คน รวมเป็น 9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 287 คน

ปีการศึกษา2530 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 82 คน รวมเป็น 9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 236 คน

ปีการศึกษา2531 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 82 คน รวมเป็น 9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 232 คน

ปีการศึกษา2532 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 92 คน รวมเป็น 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 267 คน

ปีการศึกษา2533 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 117 คน รวมเป็น 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 267 คน

ปีการศึกษา2534 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 152 คน รวมเป็น 9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 357 คน

ปีการศึกษา2535 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 184 คน เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียน 28 คน รวมเป็น 14 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 463 คน

ปีการศึกษา2536 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 196 คน เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียน 24 คน รวมเป็น 16 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 567 คน

ปีการศึกษา2537 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 233 คน เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียน 46 คน รวมเป็น 16 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 694 คน

ปีการศึกษา2538 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 169 คน เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียน 88 คน รวมเป็น 18ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 688 คน

ปีการศึกษา2539 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 123 คน เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียน 101 คน รวมเป็น 18 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 693 คน

ปีการศึกษา2540 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน

รับนักเรียนได้ 115 คน เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียน 77 คน 

มีนักเรียนทั้งหมด 708 คน เปลี่ยนอักษรย่อโรงเรียน จาก ว.พ. เป็น ว.พ.พ. เปลี่ยนประจำโรงเรียนเทา ขาวเป็นฟ้า ชมพู

ปีการศึกษา2541 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนได้ 135 คน เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียน 85 คน  มีนักเรียนทั้งหมด 633 คน

ปีการศึกษา2542 โรงเรียนได้จัดทำแผนการเรียนชั้นเรียน ม.ต้น 4-3-3 ม.ปลาย 3-3-2 รวม 18 ห้องเรียน

มีนักเรียนจำนวน 598 คน

ปีการศึกษา2543 กรมอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน และชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 จำนวน 80 คน รวมนักเรียน 598  คน นายนภดล ทองสุก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และนายประวิทย์ ชูศรีโฉม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ มีครูประจำการปฏิบัติหน้าที่การสอนจำนวน 19 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน นักการภารโรง 3 คน พนักงานขับรถโรงเรียน 1 คน

ปีการศึกษา2544 ถึง ปีการศึกษา2554 (กำลังปรับปรุงข้อมูล)

ปีการศึกษา2555  โรงเรียนเปิดรับนักเรียนม.ต้นจำนวน205คน และม.ปลายจำนวน298คนรวมมีนักเรียนทั้งหมด450คน

ปีการศึกษา2556 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนม.ต้นจำนวน204คน และม.ปลายจำนวน204คนรวมมีนักเรียนทั้งหมด450คน

ปีการศึกษา2557 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนม.ต้นจำนวน165คน และม.ปลายจำนวน204คนรวมมีนักเรียนทั้งหมด369คน ผู้อำนวยการนายธนู เมฆี โรงเรียนได้เปิดแผนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา สาขาช่างยนต์และบัญชีธุรกิจร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีการศึกษา2558 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนม.ต้นจำนวน159คน และม.ปลายจำนวน224คนรวมมีนักเรียนทั้งหมด383คน

ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนม.ต้นจำนวน170คน และม.ปลายจำนวน220คนรวมมีนักเรียนทั้งหมด390คน

ปีการศึกษา2560 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนม.ต้นจำนวน159คน และม.ปลายจำนวน181คนรวมมีนักเรียนทั้งหมด340คน

ปีการศึกษา2561 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนม.ต้นจำนวน179คน และม.ปลายจำนวน183คนรวมมีนักเรียนทั้งหมด362คน ผู้อำนวยการนางหัทยา นุกอง ซ่อมแซมสะพานไม้ระหว่างตึกและสร้างห้องน้ำชาย 1 หลัง

ปีการศึกษา2562 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนม.ต้นจำนวน150คน และม.ปลายจำนวน145คนรวมมีนักเรียนทั้งหมด295คน  ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.รอบที่ 4 ระดับ ดี

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนม.ต้นจำนวน159คน และม.ปลายจำนวน159คนรวมมีนักเรียนทั้งหมด 318 คน ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน มอบหมายให้ครูกิตติธัช สีหะวงษ์แต่งเพลงมาร์ชโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม