การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตาม
ข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้
ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมใน
การประเมิน ITA ของหน่วยงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566


มาตราการประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม


ข้อมูล”Update” 26 สิงหาคม 2566