O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร

มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เวรประจําวันจุดบริการ อํานวยความสะดวก

028แต่งตั้งครูเวรกลางคืน-เดือนมกราคม2565
029แต่งตั้งครูเวรวันหยุด-เดือนมกราคม2565
030แต่งตั้งครูเวรประจำวัน จ-ศ เดือนมกราคม 2565
065ครูเวรกลางคืน (ชาย) มีนาคม65
066ครูเวรประจำวันหยุดกลางวัน (หญิง) มีนาคม 65
067ครูเวรประจำวัน จ-ศ เดือนมีนาคม 65
111เวรวันหยุด(หญิง) 1 เม.ย.-15 พ.ค. 65
112เวรกลางคืน(ชาย) 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 65
153แต่งครูเวรวันหยุด(หญิง) เดือนพฤษภาคม 65
154แต่งตั้งครูเวรประจำวัน(จ-ศ) เดือนพฤษภาคม 65
190เวรประจำวัน (จ-ศ) เดือนมิถุนายน 65
191เวรรักษาการณ์กลางคืน(ชาย) เดือนมิถุนายน65
192เวรรักษาการณ์วันหยุด(หญิง) เดือนมิถุนายน 65
295เวรประจำวัน จ-ศ เดือนกรกฎาคม 65
296เวรวันหยุด(หญิง) เดือนกรกฎาคม 2565
297เวรกลางคืน(ชาย) เดือร กรกฎาคม 2565
328เวรรักษาการณ์กลางคืน(ชาย) เดือนสิงหาคม 65
329 เวรรักษาการณ์วันหยุด(หญิง) เดือนสิงหาคม 65
330แต่งตั้งครูเวรประจำวัน จ-ศ เดือน สิงหาคม 65
405แต่งตั้งเวรกลางคืน(ชาย)-เดือนกันยายน 65
406แต่งตั้งเวรวันหยุด(หญิง)-เดือนกันยายน65
407แต่งตั้งครูเวรประจำวัน จ-ศ เดือนกันายน65

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร ทีพึงประสงค์

การประชาพิจารณ์พฤติกรรมและ วัฒนธรรมองค์กร

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ-MOE-Safety-