O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19
ว23-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
ภาระงานข้าราชการ
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน

คำสั่งโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติตามขอบข่ายและภารกิจบริหารและจัดการศึกษา

คู่มือปฎิบัติงานบุคคล