O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

เป็นระเบียบว่าด้วยการลา /-ขั้นตอนการขอ กพ.7 / -การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ /- การเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา / -แบบบันทึกขอสำเนา กพ.7 (นำไปต่อขั้นตอนขอ กพ.7)
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน