O1 : โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์