O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565