O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษา


การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน


คุรุสภา หลักเกณฑ์ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู


หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำแหน่งผู้ช่วย