สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสุเทพ  ฤทธิ์สอน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอัจฉรา มงคลทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิมล ไตรรักษ์
ครูชำนาญการ