สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางหัทยา  นุกอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายงานในสถานศึกษา