วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียน มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย พัฒนาองค์กรตามวิถีโรงเรียนสุจริต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ อัตลักษณ์โรงเรียน อยู่อย่างพอเพียง เอกลักษณ์โรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ