วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ น าความรู้สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมความเลิศด้านวิชาชีพและกีฬา ร่วมสืบสานวิถีถิ่นตน”