O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA  Online) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายงานสรุปงานโครงการคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

รายงานสรุปงานโครงการคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/ 2564
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/ 2564
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/ 2564
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/ 2565
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/ 2565
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/ 2565
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/ 2565
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/ 2565
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/ 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

รายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครั้งที่ 5/2564
รายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565
รายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครั้งที่ 2/2565

ภาพกิจกรรมการประชุมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA  Online) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน