O40 : O40-รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน

ใส่ชื่อ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Untitled-2-Recovered.jpg


หน้าควบคุมการสลับ: Ultimate Social Media – Sharing text & pictures

Ultimate Social Media – Sharing text & pictures

  • เอกสาร
  • บล็อก

สถานะ และการมองเห็น

การมองเห็นเผยแพร่เผยแพร่3 กันยายน 2020 21:40 น.ผู้เขียนadminภัทรหทัย ทองอยู่Post Views7ย้ายไปถังขยะ13 รุ่น

ลิงก์ถาวร

URL Slug

ส่วนท้ายของ URL อ่านเกี่ยวกับลิงก์ถาวร(เปิดในแท็บใหม่)

ดูหน้าhttp://wppschool.ac.th/main/รายงานการกำกับติดตามกา-2/(เปิดในแท็บใหม่)

รูปประจำหน้า

กำหนดรูปประจำหน้า

การสนทนา

อนุญาตการแสดงความเห็น

คุณสมบัติหน้า

เทมเพลต:เทมเพลตเริ่มต้นFull Width, no sidebarหน้าหลัก:(ไม่มีหลัก)เกียรติบัตร ปี 2560O11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ ONLINEการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563Website ครูโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม (จากการอบรมฯ)#2402 (ไม่มีชื่อ)O1 : โครงสร้างหน่วยงานO19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนO2 : ข้อมูลผู้บริหารO6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้องO5 : ข้อมูลการติดต่อ#1757 (ไม่มีชื่อ)#1745 (ไม่มีชื่อ)แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1เกียรติบัตร ปี 2559การงานอาชีพและเทคโนโลยีผลงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (e-clip)การจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาของโรงเรียนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบ ONLINEรับสมัครนักเรียนผ่านระบบ onlineช่องทางรับเรื่องร้องเรียนO8 : Q&A ถาม – ตอบเพลงโรงเรียนตราสัญลักษณ์โรงเรียนคณะกรรมการนักเรียนทำเนียบผู้บริหารข้อมูลครูและบุคลากรข้อมูลอาคารสถานที่ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเขตพื้นที่บริการประกาศเจตจำนงสุจริตโรงเรียนO7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ปรัชญาโรงเรียนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์เป้าหมายO32 : รับฟังความคิดเห็น#2804 (ไม่มีชื่อ)O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานO9 : Social NetworkO3 : อำนาจหน้าที่O4 : แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาO34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2563วิสัยทัศน์โรงเรียนพันธกิจO10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปีเกียรติบัตร ปี 2561ประวัติโรงเรียนหน้าแรกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลมกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562เมษายน 2562คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาพกิจกรรมติดต่อเราวิสัยทัศน์ พันธกิจผู้บริหารสถานศึกษาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การงานอาชีพและเทคโนโลยีศิลปะสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสุขศึกษาและพลศึกษาพฤษภาคม 2562มิถุนายน 2562ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)ข้อมูลครุภัณฑ์เขตพื้นที่บริการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมผลการทดสอบ ONETแบบฟอร์มงานวัดผลข้อสอบมาตรฐานระดับชาติ ประเมินผลครบทุกตัวชี้วัดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562บุคลากรโรงเรียนข้อมูลครูบุคลากรข้อมูลนักเรียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกรกฎาคม 2562สิงหาคม 2562กันยายน 2562ตุลาคม 2562ภาพประจำปี 2562ฝ่ายงานในสถานศึกษาผลงานเด่นประจำปี 2559ผลงานเด่นประจำปี 2560ผลงานเด่นประจำปี 2561ผลงานเด่นประจำปี 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้ผลงานเด่นประจำปี 2560ผลงานเด่นประจำปี 2561เกียรติบัตร ปี 2560เกียรติบัตร ปี 2559การงานอาชีพและเทคโนโลยีผลงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (e-clip)การจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาของโรงเรียนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบ ONLINEรับสมัครนักเรียนผ่านระบบ onlineแบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1#1745 (ไม่มีชื่อ)#1757 (ไม่มีชื่อ)เกียรติบัตร ปี 2561เกียรติบัตร ปี 2562ผลงานเด่นประจำปี 2562ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนข้อมูลนักเรียนข้อมูลครูบุคลากรข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)ข้อมูลครุภัณฑ์เขตพื้นที่บริการบุคลากรโรงเรียนเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562ข้อสอบมาตรฐานระดับชาติ ประเมินผลครบทุกตัวชี้วัดแบบฟอร์มงานวัดผลผลการทดสอบ ONETกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ ONLINEการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2563+++#1764 (ไม่มีชื่อ)ลำดับหน้าควบคุมการสลับ: Append a Ninja Form

Append a Ninja Form

     — ไม่มี                                    Contact Me                                             แบบลงทะเบียนรับสมัครนักเรียนระบบ ONLINE                                             แบบลงทะเบียนรับสมัครนักเรียนระบบ ONLINE                                             ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน                                             สอบถาม Q&A                                             รับฟังประชาชน              เปิดส่วนควบคุมการเผยแพร่

  • เอกสาร