ผลงานเด่นประจำปี 2559

 • ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษา
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่องท่อเก็บเสียงสำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2559 ระดับภูมิภาค จากคุรุสภา
  • รางวัล MOE AWARDS ระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
  • ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปี 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
 • ผลงาด้านผู้บริหาร นางหัทยา นุกอง
  • รางวัลผู้บริหารระดับสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
  • รางวัล MOE AWARDS ระดับดีมาก ประเภทบุคคล สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
  • รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผลงานที่เกิดกับครู
  • รางวัลเหรียญทอง นายพิสันต์ สายโรจน์ ครูผู้สอนนักเรียน  กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวชนาพร   เมฆดี ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญทอง นางจันทิรา รื่นราตรี ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวคุณัญญา   วินาลัย ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพน์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญทอง นายครรชิต ชัยชมภู ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน นางสาวพิมลพรรณ   ไตรรักษ์ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559   จังหวัดลำปาง   จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางสาวเบญจมาศ  สิงห์คำ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์   ระดับชั้น ม.๔ – ม. ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน นางนงลักษณ์   พรพมหิตร ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้น   ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 65  ปีการศึกษา  2559  จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญทองแดง นางสาวภัทรานิตย์   ศรีสะอาด ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับ เหรียญทองแดง นางภัทรหทัย   ทองอยู่ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญทองแดง นายบุญฤทธิ์   ตุ้มพงค์ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559  จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผลงานที่เกิดกับนักเรียน
  • รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กชายธนภัทร   คำภิรานนท์ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล   ประเภทชาย ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงรุจิรัตน์ ทองดี กิจกรรมการแข่งขัน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญทอง นายพงค์ภัค   สีลา กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญทอง นายชินกร  ทองโคตร กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญทอง  นายอิทธิกร   พาสีแก้ว กิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาจีนเพื่ออาชีพ ระดับชั้น ม. 4 – ม. 6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวนวรัตน์   ดีโสน   กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ระดับชั้น ม. 4 – ม. 6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน นางสาวชลดา  ภาคนอก กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66   ปีการศึกษา 2559  จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน เด็กหญิงเบญญา  ม่วงใหม่ กิจกรรมการแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน นางสาวอารีญา  พัฒชนะ กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  ระดับชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559 จังหวัดลำปาง  จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลระดับเหรียญทองแดง นายรัชชานนท์  จูสิงห์  กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 4 – ม. 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  จังหวัดลำปาง  จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 • รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ นายรัชชานนท์   จูสิงห์  กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่   66  ปีการศึกษา  2559  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ เด็กชายชัยวัฒน์  พิมพ์ดา  กิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้นม. 1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลกจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เด็กชายธนภัทร  คำภิรานนท์ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นม. 1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา  2559 ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวสิริยากร  อ่อนชัย กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทองดี กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  ระดับชั้นม. 1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • างวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวอารีญา  พัฒชนะ กิจกรรมการแข่งขันภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  ระดับชั้นม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่  66  ปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวนวพร  ย่อมครบุรี กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั้นม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงอังคณา  ทองโคตร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นม. 1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายปัณณธร ไตรภพ กิจกรรมการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้นม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียน วังทองพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กชายจิรายุทธ  เลื่อนฟ้า กิจกรรมการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม. 1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงภัทธิกานต์  แก้วเพ็ชร กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม. 1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงภาวินี  ชอุ่มแสง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นม. 1 – ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก   จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • รางวัลระดับเหรียญเงิน นางสาวปนัดดา  สมศรี รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นม. 4 – ม. 6        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก  จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • รางวัลระดับเหรียญทองแดง นางสาวจิรภัทร์  สร้อยศรี กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา  2559  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39