ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ ONLINE

กำหนดการรับสมัครและเวลาการรับสมัคร

Bufferรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
Bufferระบบจะเปิดให้ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนในระบบได้ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
Bufferการนับรายชื่อผู้สมัครในแต่ละวัน จะนับรายชื่อ ถึงเวลา 16.00 น.ผู้สมัครที่ลงทะเบียนในระบบหลังเวลา 16.00 น. ระบบจะนำรายชื่อไปรวมในวันถัดไป
Bufferระบบจะปิดรับสมัครในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันถัดไปหลังสมัคร ดังนี้

**การนับรายชื่อผู้สมัครในแต่ละวัน จะนับรายชื่อ ถึงเวลา 16.00 น.ผู้สมัครที่ลงทะเบียนในระบบหลังเวลา 16.00 น.
ระบบจะนำรายชื่อไปรวมในวันถัดไป**

Pocket เลือกระดับชั้นที่สมัคร
Pocket เลือกวันที่สมัคร
***หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบแบบรายวัน (คลิก Download ตามวัน) และแบบผู้สมัครรวมทั้งหมด (คลิก Download ข้อมูลผู้สมัครทั้งหมด)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ข้อมูลผู้สมัครทั้งหมด (ข้อมูล Update ณ วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 12.25 น. ) Download RSS

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ข้อมูลผู้สมัครทั้งหมด (ข้อมูล Update ณ วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 12.25 น. ) Download RSS