ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

จำนวน ชาย 10   คน หญิง 19  คน รวมทั้งหมด 29  คน
จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ