O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร ทีพึงประสงค์


การรณรงค์งดให้และรับของขวัญ


มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เวรประจําวันจุดบริการ อํานวยความสะดวก

มาตรการ การให้บริการด้วยใจ SERVICE MIND

การประชาพิจารณ์พฤติกรรมและ วัฒนธรรมองค์กร


พุธเช้า ข่าว สพฐ


สรุปผลการประชาพิจารณ์พฤติกรรม และวัฒนธรรมองค์กรฯ