การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (e-clip)

e-clip – การใช้สื่อ ห้องเรียน DLIT
นวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ครูภัทรานิตย์ ศรีสะอาด
วิชาฟิสิกส์ ม.5/1 เทอม 1/2558
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39แสดงเพิ่มเติม
e-clip และ การใช้สื่อห้องเรียน DLIT นวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ครูจันทิรา รื่นราตรี
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39
e-clip นวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน นายสรพงษ์ แสงสุข ครู คศ.3
ครูรัชนี บุญเรือง ครู คศ.3 e-clip
ฟิสิกส์ ม.5/1 เทอม 1/58 ครูนพดล วรรณารุณ
e-clip และ การใช้สื่อ ห้องเรียน DLIT
นวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ครูสุเทพ ฤทธิ์สอน ครูผู้สอน
e-clip และ การใช้สื่อ ห้องเรียน DLIT นวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ครูบุญชู นกแก้ว
ครูพิสันต์ สาโรจน์ e-clip2 และ การใช้สื่อห้องเรียน DLIT
e-clip e-clip นวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ครูพิมลพรรณ ไตรรักษ์
ครูภัทรหทัย e-clip นวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
e-clip และ การใช้สื่อห้องเรียน DLIT
นวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ครูนงลักษณ์ พรหมหิตร
e-clip นวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรี­ยน ครูสำรวย ฤทธิ์สอน
e-clip นวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรี­­­ยน ครูสมใจ จันทรงกรด
e-clip และ การใช้สื่อห้องเรียน DLIT นวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ครูพิสันต์ สาโรจน์
วิชาฟิสิกส์ ม.5/1 ครูนพดล วรณารุณ
ครูอัจฉรา มงคลทอง e-clip และ การใช้สื่อ ห้องเรียน DLIT